Modelarea sistemelor de conversie a energiei

Ioan Felician SORAN, Dragoș Ovidiu KISCH, Gabriel Mihai SÎRBU

Din cuprinsul lucrării:

modele, modelarea și simularea funcționării sistemelor de conversie a energiei; modele matematice ale mașinilor electrice; modelarea convertoarelor de energie electrică; modelarea asociațiilor convertor-mașină; elaborarea programelor de simulare, principii generale

7.00 lei
Vizualizare rapidă
Adaugă în coș

Sisteme de măsurare informatizate

Constantin VLAICU

Din cuprinsul lucrării:

arhitectura sistemelor de măsurare; senzori și condiționere de semnal; conversia numeric-analogică și analog-numerică, eșantionarea și reconstituirea semnalelor de măsurare; sisteme de achiziții de date; software pentru sistemele de măsurare; microcontrolere și DSP-uri utilizate în sistemele de măsurare

8.00 lei
Vizualizare rapidă
Adaugă în coș

Măsurări în radio și audiofrecvență

Nicolae JULA, Costin CEPIȘCĂ, Victor P. ȘONTEA, George SERIȚAN

Din cuprinsul lucrării:

noțiuni generale de metrologie; semnale și generatoare de semnal

10.00 lei
Vizualizare rapidă
Adaugă în coș

Comanda numerică a acționărilor electrice de tip „sensorless”

Adrian DUMITRESCU, Iulia ȘTEFAN

Din cuprinsul lucrării:

strategii moderne de comandă vectorială a motoarelor asincrone trifazate; simularea sistemelor de acționare electrică utilizând mediul MATLAB/SIMULINK; metode de identificare OFF-Line a parametrilor mașinii asincrone; utilizarea aproximației sinusoidale a tensiunilor curenților, fluxurilor în sistem de referință statoric pentru estimarea parametrilor mașinii asincrone, arhitecturi și algoritmi de comandă numerică a acționărilor electrice cu viteză reglabilă cu motoare asincrone trifazate fără senzori mecanici; controlul multiax al sistemelor de acționare electrică

8.00 lei
Vizualizare rapidă
Adaugă în coș

Comanda numerică a vitezei mașinii asincrone

Valentin NĂVRĂPESCU, Mircea COVRIG, Petru TODOS

Din cuprinsul lucrării:

introducere; modelul matematic al mașinii asincrone; mașina asincronă alimentată de la un invertor PWM de tensiune; proiectarea și implementarea comenzii numerice a acționărilor electrice

7.00 lei
Vizualizare rapidă
Adaugă în coș

Cabluri coaxiale de înaltă frecvență

Teodor GHIȚĂ

Din cuprinsul lucrării:

probleme generale ale transmisiei energiei electromagnetice prin cablu; elemente de calcul electric al cablurilor coaxiale de înaltă frecvență; elemente teoretice și de calcul electric ale cablurilor coaxiale simetrice; metode de încercare specifice cablurilor coaxiale de înaltă frecvență

7.00 lei
Vizualizare rapidă
Adaugă în coș

Convertoare statice de c.c. cu comutație forțată

Mihai Octavian POPESCU, Bogdan RADOMIRESCU, Claudia Laurența POPESCU

Din cuprinsul lucrării:

teoria generală a convertoarelor c.c.-c.c. în regim de comutaţie; modelarea şi simularea convertoarelor c.c.-c.c. elementare

7.00 lei
Vizualizare rapidă
Adaugă în coș

Acționări cu motoare cu circuit feromagnetic deschis

Lucian CIOBANU

Din cuprinsul lucrării:

considerații asupra acționărilor cu mașini electrice cu circuit feromagnetic deschis; acționări cu motoare cu inducție cu circuit feromagnetic deschis; acționări cu motoare sincrone cu circuit feromagnetic deschis; acționări cu motoare pas cu pas cu circuit feromagnetic deschis; acționări cu motoare de curent continuu cu circuit feromagnetic deschis

10.00 lei
Vizualizare rapidă
Adaugă în coș

Acționări electrice de curent continuu

Valentin NĂVRĂPESCU, Mircea COVRIG, Mircea POPESCU, Petru TODOS

Din cuprinsul lucrării:

generalități privind elementele sistemelor de acționări electrice; mașini de curent continuu folosite în SAE; sisteme de acționare electrică mașină de curent continuu-chopper; sisteme de acționare electrică mașină de curent continuu-convertor static; simularea funcționării mașinii de curent continuu

7.00 lei
Vizualizare rapidă
Adaugă în coș

Modelarea histerezisului magnetic

Octavian Adrian TABĂRĂ

Din cuprinsul lucrării:

Lucrarea studiază efectele histerezisului asupra transmiterii informației utilizând magnetismul în domeniul materialelor magnetice prin determinarea unor funcții analitice care descriu eficient modelul de histerezis pe baza a cât mai puține date experimentale.

30.00 lei
Vizualizare rapidă
Adaugă în coș

Structura și dinamica moleculară a unor materiale nanostructurate oxidice marcate cu sonde de spin

Adina ANDREI

Din cuprinsul lucrării:

Lucrarea aduce ca noutate metoda de rezonanță electronică de spin (RES) a sondelor de spin aplicată pentru elucidarea structurii materialelor alumine mezo-poroase ca metodă unică la nivel molecular de caracterizare a etapelor sintezei acestor materiale.

40.00 lei
Vizualizare rapidă
Adaugă în coș

Probleme de transfer termic cu aplicații în ingineria alimentară

Anicuța STOICA, Marta STROESCU, Tănase DOBRE

Din cuprinsul lucrării:

bazele transferului de căldură (conducția termică, convecția termică, calculul coeficienților parțiali de transfer termic, transfer de căldură prin radiație, bazele transferului termic-exemple rezolvate, bazele transferului termic – exemple propuse), schimbătoare de căldură (diferența medie logaritmica de temperatură, elemente de proiectare a schimbătoarelor de căldură, indicatori de eficiență a schimbătoarelor de căldură, vase cu agitare si manta si serpentine, schimbătoare de căldură-exemple de calcul, schimbătoare de căldură – probleme propuse, exemple de dimensionare tehnologica a schimbătoarelor de căldură), scurt tutorial de MATCAD

45.00 lei
Vizualizare rapidă
Adaugă în coș

Intensificarea transferului de masă

Tănase DOBRE, Anicuța STOICA

Din cuprinsul lucrării:

Lucrarea aduce importante contribuții în exprimarea cineticii reale a transferului interfazic de specie fizică arătând cum aceasta poate fi accelerată la interfața de contactare a fazelor prin modificarea rezistențelor fazelor adiacente cu suprapunere de câmpuri (câmp vibrator, ultrasonor respectiv electric peste câmpul gravitațional), respectiv prin modificarea controlată a curgerii.

40.00 lei
Vizualizare rapidă
Adaugă în coș

Microemulsii neionice: formulări, tranziții de faze asociate, aplicații

Maria MIHALY, Nicoleta Liliana OLTEANU

Din cuprinsul lucrării:

sisteme disperse nanostructurate; aspecte de structură și dinamică a microemulsiilor în studiul și aplicațiile micro- și nanostructurilor fluide; microemulsii neionice-template pentru sinteza de nanomateriale funcționale; microemulsii neionice în depoluarea apelor și recuperarea poluanților

35.00 lei
Vizualizare rapidă
Adaugă în coș

Chimia mediului. Vol. 3: Chimia geosferei

Daniela Simina ȘTEFAN, Cristina ȘERBĂNESCU

Din cuprinsul lucrării:

Cartea prezintă organizarea structurală, compoziţia şi caracteristicile fizico-chimice ale geosferei şi ale solului, procesele fizico-chimice şi biologice care au loc în sol, principalele surse de poluare ale solului, procesele fizice-chimice şi biologice (absorbţie, adsorbţie, schimb ionic, reţinere mecanică şi biologică, solubilizare-precipitare, biodegradare, hidratarea-deshidratarea, solubilizarea, oxido-reducerea, complexarea, aciditatea, biodegradare) poluanţilor în sol şi dinamica poluanţilor în sol.

35.00 lei
Vizualizare rapidă
Adaugă în coș

Tehnologii nucleare

Petre GHIŢESCU, Gabriel Lazaro PAVEL

Din cuprinsul lucrării:

măsurători industriale; măsurarea nivelului; medicina nucleară şi imagistica medicală; metode radiografice; sterilizarea instrumentelor medicale; datarea cu carbon-14; imagistica nucleară

35.00 lei
Vizualizare rapidă
Adaugă în coș

Aplicații ale catalizei în procese de degradare a poluanților din fluxuri gazoase

Adriana Mariana BORŞ, Irina MEGHEA, Alin Gabriel BORŞ

Din cuprinsul lucrării:

Gruparea compuşilor organici volatili în funcţie de influenţele lor vătămătoare; Clasificarea COV în funcţie de potenţialele lor de producere a ozonului fotochimic; Măsuri de reducere a emisiilor COV sau a fluxurilor transfrontaliere ale acestora şi ale oxidanţilor fotochimici; Măsuri de reducere a emisiilor COV proveniţi de la vehicule rutiere cu motor; Reducerea emisiilor poluante la vehiculele cu tehnologie nouă; Impactul transportului rutier asupra sănătăţii umane şi a mediului înconjurător; Metode de determinare a COV prin diverse proceduri cromatografice; Caracterizarea catalizatorilor de oxidare pe bază de oxizi de Mn sau Cu şi Pt sau Pd a emisiilor COV proveniţi din combustia lemnului; Combustia catalitică a COV pe nodulii de Mn; Distrugerea catalitică a compuşilor organici volatili cloruraţi (COVCl): reactivitate, mecanisme de hidroliză şi oxidare

35.00 lei
Vizualizare rapidă
Adaugă în coș

Chimia mediului. Vol. 2: Chimia atmosferei

Daniela Simina ȘTEFAN

Din cuprinsul lucrării:

noţiuni introductive despre atmosferă, dinamica particulelor în atmosferă, procese chimice şi fotochimice în atmosferă, schimbările climatice din atmosferă

30.00 lei
Vizualizare rapidă
Adaugă în coș

Sinteza unor substanţe superficial active pe bază de derivaţi imidazolinici

Ionel POPA

Din cuprinsul lucrării:

sinteze ale unor derivaţi imidazolinici cu proprietăţi superficial active, domenii de utilizare a derivaţilor imidazolinici, metode experimentale de obţinere a unor derivaţi imidazolinici, domenii de utilizare a compuşilor imidazolinici sintetizaţi, concluzii generale

24.00 lei
Vizualizare rapidă
Adaugă în coș